Performans Değerlendirme Sistemi

Kamu ve Özel Sektör hiyerarşileri ile uyumlu, Bireysel Performans Değerlendirme İşlemini 360 Yetkinlik Bazlı ve Hedef Bazlı yöntemlerle çözen bir karar destek sistemi yazılımıdır.

360° Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Sistemi;
Firmanızda çalışan personelin performansının astları, üstleri, takım arkadaşları ve varsa bağlantıda olduğu dış müşteriler tarafından değerlendirilmesi için kullanılan çok yönlü bir değerlendirme sistemidir.
Hedef Bazı Performans Değerlendirme Sistemi;
Şirketin kurumsal hedefleri ile kişinin bireysel hedefleri arasında bütünleşmeyi sağlayarak hedeflerin gerçekleşmesini adil bir performans değerlendirme sistemidir.

Daha etkin işgücü, politika, plan ve programların geliştirilmesi. Örgütün işgücü ve potansiyeli hakkında güvenilir bilgiler sağlanması.
Çalışanların başarı ve verimlilik durumları ile sorunlarına ilişkin veritabanı oluşturulur. Çalışanların yönetime katılmalarına olanak sağlamak.

Genel Bilgiler

İnsan Kaynakları Yönetimi

İKY'nin ana ilkesi "Doğru zamanda, doğru yerde ve en uygun yapıdaki personel istihdamını ve en uygun bireysel verimliliği sağlayarak işletmede kaliteli entellektüel insan sermayesi oranını yükseltmektir." İşletmenin kurumsal performansını artırmak için öncelikle işletmede kullanılan bireysel performans değerlendirme sistemlerinin de bilimsel ve objektif ölçme sistemlerine dayanması gerekir. Böylelikle ölçülebilir veri tabanlarına dayanan bilişim ve karar destek sistemlerini kullanabilen ERP ile uyumlu bir İKY uygulaması sağlanabilir.

Performans Değerlendirme Sistemi

Personelin performans ve verimliliğini ölçmek için objektif bir değerlendirme sistemine ihtiyaç vardır. Bu nedenle performans değerlendirmede kullanılacak kriterlerin tepeden inme yöntemlerle değil, bizzat çalışanların da katılımıyla ortak platformlarda belirlenmesi gerekir.
"360° Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Sistemi" sadece "Yöneticiler" tarafından değil, "Çalışan Tüm Tarafların" katılacağı çok katılımlı ve adil bir ölçme sistemidir.
Kurumsal ve bireysel hedeflerin birlikte ele alındığı "Hedef Bazlı Performans Değerlendirme Sistemi" ise, hedeflerin gerçekleşme yüzdelerinden hareket ederek çok daha doğru ve objektif sonuçlar yaratacaktır.
Her iki yöntemin de ortak karışımlarla değerlendirilmesi ise çok daha doğru sonuçlar verecektir. Bu karışım oranlarına işletmeler kendi ihtiyaçlarına göre karar vermelidirler.

Değerlendirme Sistemi

360° Yetkinlik Bazlı PDS

Bu yöntemde amaç; çok yönlü ve ölçütlü değerlendirmelerle tarafsız ve gerçekçi performans seviyesinin ölçülmesidir
Genel olarak çalışan performansının çok yönlü olarak izlenmesi olarak tanımlanabilir. Bu çok yönlülük çalışanlarla değerlendirmenin güvenilir olduğunu hatırlatır.

Bu yöntemde çalışan personelin performansı astları, üstleri, takım arkadaşları ve varsa bağlantıda olduğu dış müşterilerin verdiği başarı puanları ile ölçülür.
360° Yetkinlik Bazlı PDS sonuçları; ücret yönetiminde terfi ve istasyonlarda, eğitim ihtiyacını belirlemede kariyer planlamada ve personelin eksikliklerini görerek kendisini gelişimine faaliyetlerde başarıyla uygulanmaktadır.

Hedef Bazlı PDS

Hedef Bazlı Performans Değerlendirme Sistemi; Şirketin kurumsal hedefleri ile kişinin bireysel hedefleri arasında bütünleşmeyi sağlayarak hedeflerin gerçekleşmesini ölçen bir süreçtir.
Hedef Bazlı Performans Değerlendirme Sistemi; aynı zamanda çalışanların da kişisel hedeflerine ne ölçde ulaştıklarını, eksiklik ve fazlalıklarını belirlemek için kullandığı bir denetim işlevidir.

Süreçler

Sistem Kurulumu

  • İşletmenin Hiyerarşik yapısı yetkili personel tarafından sisteme girilir.
  • 360° PDS'de Personel ile değerlendirilecek ast, üst, takım arkadaşı ve müşteriler sisteme girilir.
  • Hedef Bazlı PDS'de kişisel hedefler ile kurumsal hedeflerin uyumu onaylanarak "Aksiyon Planlarına" işlenir. Bu hedeflerin gerçekleşmesi izleme tablosunda aylık raporlarla kontrol edilir.
  • Değerlendirmede kullanılacak değerlendirme kriterleri ve sistemin çalışmasına yönelik eğitimler belirlenir.
  • Beyaz ve mavi yaka personelden oluşan bir değerlendirici kurulu oluşturulur.
  • Uygulama dönemi belirlenerek, değerlendirilecek personel grubu seçilir. Değerlendirme kriterler, ağırlık puanları ve statü ağırlıkları puanları belirlenir.

Değerlendirme Süreci ve Sonuç

  • Performans Değerlendirme Sistemine katılan personeller, belirlenen kriterlere göre ast, üst, takım arkadaşları ve müşterileri tarafından değerlendirilir.
  • Performans raporunda ayrıntılı performans puanlaır, eğitim ihtiyaç noktaları, performansın zayıf olduğu yönler ve değerlendirme yaparken belirlenen hatalar gösterilir.
  • Bu performans raporuna göre personel ile ilgili alınacak kararlara yol gösterecek bir karar destek sistemi oluşturulmuş olur.

Performans Değerlendirme Sistemi Karar Destek Yazılımı
Kamu ve Özel Kurumların
Yapılarına %100 Uyumludur!

Marka Tescil Belgemiz